Muutoksen aika-Tmi K.Kokko, Raatihuoneenkatu 17 A 3. krs, 13100 HML

https://terapiatalonoste.fi/

Psykoterapiapalvelut

Yksilöpsykoterapiapalvelut

Yksilöpsykoterapia

Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa keskeistä on psykoterapian pohjautuminen kokeelliseen tutkimukseen. Tyypillisesti kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa lähestytään ongelmiesi ratkomista päämäärätietoisesti. Siinä tutkitaan, miten ajatuksesi, tunteesi ja käyttäytymisesi vaikuttavat toinen toisiinsa. Terapiassa tuetaan ratkaisuja edistäviä toimintatapoja ja ehkäistään ongelmaa ylläpitäviä toimintatapoja. Keskeisinä keinoina oiotaan ajatusvirheitä (esim. mustavalkoista ajattelua ja väärää yleistämistä) sekä altistetaan itseä vaikeille tunteille ja pyritään vähentämään vaikeiden ajatusten ja tunteiden välttelyä. Keskeistä on myös aktiivinen harjoittelu erilaisiin taitoihin kuten sovellettu rentoutus, ihmissuhdetaidot tai vaikeiden tunteiden kanssa olemista hyväksyvästi ja läsnäollen. Tärkeää on myös riittävän tiedon antaminen vaikeuksista.

Mitä terapia käytännössä on?

Tyypillinen kesto: n. 20 istuntoa. Voi kestää myös pidempään riippuen vaikeuksien vakavuusasteesta ja monimutkaisuudesta.

Tyypillinen tiiviys: Kerran viikossa.

Terapeutin rooli: Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa terapeutti on muita suuntauksia enemmän myös valmentaja, jonka kanssa tehdään yhteinen suunnitelma ongelmien ymmärtämiseksi ja ratkaisemiseksi ja joka tukee suunnitelman toteuttamisessa. Terapeutti arvioi kanssasi tilannettasi, tutkii yhdessä kanssasi ajatuksiesi, tunteitasi ja reagointitapojesi yhteyksiä ja suosittaa erilaisia harjoituksia, jotka voisivat tukea vaikeuksissasi. Hän myös antaa sinulle tietoa vaikeuksistasi. Terapeutin rooli on aktiivinen.

Työskentelytapa: Kognitiivisen käyttäytymisterapian eteneminen on jäsenneltyä. Yhdessä sovitaan mitä harjoituksia ja menetelmiä terapiassa tullaan painottamaan. Yleisiä harjoituksia ovat erilaiset rentoutumismenetelmät, uusien toimintatapojen kokeileminen ja harjoittelu, asteittaiset altistusharjoitukset ja ns. “mindfulness”-harjoitukset, joissa harjoitellaan omien ajatusten ja tunteiden havaitsemista hyväksyvässä hengessä pistäen ne vain merkille ja tulkitsematta niitä sen enempää. Terapeutti hyödyntää kaavakkeita alkuarvion ja edistymisesi seuraamiseksi. Kuitenkin tilaa on myös keskustelulle ja yhteiselle tutkimiselle.

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Yksilöpsykoterapiaan on mahdollista hakea Kelan kuntoutuspsykoterapian kautta tukea. Kerrallaan Kelan kuntoutuspsykoterapiaa voi saada yhteensä 3 vuotta. Päätös tehdään vuodeksi kerrallaan. Kela korvaus on 57,60 €/krt. jolloin asiakkaalle jää omavastuuosuudeksi 32,40 €/krt. Osa psykoterapiasta voidaan toteuttaa tarvittaessa suojatun etäyhteyden kautta. Alle 25-vuotiaan on mahdollista hakea terapia osaksi myös vanhempien tukikäyntejä 10 krt/v.